Hellstein

Stabilní třístupňová čištička odpadních vod STMH

Hledáte moderní řešení nakládání s odpadními vodami?
Chcete získat až 600 litrů za den kvalitní zálivkové vody v době sucha?
Nechcete provádět zbytečnou údržbu klasické čistírny odpadních vod?

Proč zvolit třístupňové řešení čištění odpadních vod?

Moderní bezúdržbové 3stupňové čištění odpadních vod
dostupné také v České republice


Umístění a využití čistírny odpadních vod

Nejčastěji volíme čistírnu pro pravidelnou zátěž, tedy např. stále obývaný objekt 4 osobami. Avšak v případě, že dojde k navýšení či snížení této kapacity, např. návštěvou či dovolenou, může dojít k narušení stability systému. Rovněž je toto častý jev u rekreačních či horských objektů. Pro zajištění stále stability i při nepravidelných zátěžích se doporučuje vždy volit řešení s využitím předřazené jímky, která tyto výpadky či nárazy v nátoků na čistírnu odpadních vod vyrovná a tím zajistí stálou stabilitu a tedy maximální účinnost čistírny odpadních vod.

Způsob nakládání s vyčištěnou vodou

Vyčištěnou vodu z čistírny odpadních vod můžeme vypouštět do jednotné kanalizace, do vodoteče a s výhodou zachování hladiny spodních vod nechat vsakovat do půdních vrstev. U všech tří variant je podmínkou vysoká účinnosti čištění. Pokud čistírna odpadních vod špatně schraňuje přebytečný kal nebo tento kal není pravidelně odvážen, dojde k odtoku tohoto kalu společně s vyčištěnou vodou a nastává znečištění kanalizace či vodoteče. U vsaku pak k zanesení vsakovací náplně. V čistírně aktivovaný kal následně chybí. Pro předcházení škod se doporučuje kombinaci čištění aerobními mikroorganismy ve vnosu a mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy (tzv. biodisku). Díky této kombinaci se aktivovaný kal spolehlivěji odděluje od vyčištěné vody.

Údržba čistírny

Při produkci odpadní vody vzniká velké množství biologicky nerozložitelných látek (písek, plasty apod.), které čistírny nedokážou rozložit. V případě využití přeřazené jímky dojde k jejich zachycení a tím nedojde k zanesení čistícího systému čistírny. Rovněž tato nádrž slouží k zásobníku přebytečného aktivovaného kalu, který vzniká jako druhotný produkt při čištění odpadní vody. Provozovatel čistírny odpadních vod objedná vývoz této nádrže dle zatížení čistírny a velikosti kalojemu 1× za 1 – 10 let.

Jediné moderní stabilní třístupňové čištění odpadních vod STMH
v České republice


Společnost Hellstein spol. s r.o., začleněna pod firmu Stähler Erfindungen, do skupiny firem Stählergruppe, se zabývá vývojem a výrobou technologií pro čištění odpadních vod přes 30let. Za tuto dobu jsme společně realizovali několik tisíc čistíren odpadních vod po celém světě.

Mezi naše hlavní výrobky patří domovní čistička odpadních vod typ STMH. Tato čistička využívá jako jediná v České republice moderní bezúdržbový třístupňový systém čištění.

čistírna odpadních vod - schema

Proč zvolit třístupňové řešení čištění odpadních vod?

Čistička odpadních vod (ČOV) žije svým vlastním životem. Vždy k životu potřebuje dvě složky, kyslík a vyvážený přísun látek obsažených v odpadní vodě, jako "krmivo" pro čistící mikroorganismy, a také absenci toxických látek a dobře sedimentující aktivovaný kal.

Prvním stupněm čištění je vždy využití předřazené usazovací jímky. V této jímce dochází k anaerobnímu předčištění (mikroorganismy bez přístupu vzduchu), k vyrovnávání nerovnoměrných nátoků z objektů (dovolená, návštěva apod.), rozředění a vypařování čisticích prostředků a oddělení biologicky nerozložitelných látek. Pokud tento první stupeň odstraníme, hrozí přetížení čističky či naopak vyhladovění mikroorganismů. Dále může dojít k zahubení mikroorganismů díky čisticím prostředkům. Rovněž zde dojde k usazení nerozložitelných látek, které dle potřeby postačuje 1x za 3- 5let vyvézt na větší obecní čistírnu.

Druhým stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy ve vznosu (suspenzi) jako u většiny běžných jednostupňových čistíren avšak s tím rozdílem, že aktivovaný kal lépe sedimentuje (snáze se odděluje od vyčištěné vody).

Třetím stupněm čištění je čištění aerobními mikroorganismy přisedlými na pevném nosiči biomasy (buňkovém kole – biokontaktoru), obdobně jako na zemním filtru avšak s výhodou, že těleso nosiče se nezanáší - nekolmatuje. Třetí stupeň tak výhodně zajišťuje to, co je na čistírně vždy nejcennější, dobře sedimentující aktivovaný kal. Aktivovaný kal je tvořen hustými, čistě ohraničenými vločkami, má výborné separační vlastnosti (nízký kalový index), umožňuje korektní certifikaci čistírny, jež je podmínkou řádné kolaudace, snadného provozování a mj. získání následné dotace ze strany obce.

Jinými slovy, pokud čistička odpadních vod (ČOV) má zajištěnou stabilitu čištění, pak dlouhodobá, celoroční účinnost čističky odpadních vod (ČOV) dosahuje nejvyšších hodnot a pro provozovatele čističky odpadních vod (ČOV) je zaručen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také měl zájem se o čističku odpadních vod (ČOV) jakkoliv starat.

Ke kvalitě života přispívá čisté životní prostředí. Čistička odpadních vod (ČOV) STMH firmy Hellstein spol. s r.o. nacházejí uplatnění všude tam, kde není kanalizace nebo stávající čisticí zařízení, například septik, nevyhovuje soudobým požadavkům státní správy. Čistička odpadních vod (ČOV) STMH zajišťuje provozovateli tedy bezúdržbový provoz s vysokou stabilitou a účinnosti čištění.

Hellstein - Čistička odpadních vod (ČOV)

KONTAKT


Hellstein spol. s r.o.
Vlčovice 11
742 21, Kopřivnice

dec@hellstein.cz

+420 606 709 804

Copyright © 2015 Hellstein spol. s r.o. Web, SEO: SEO Startér